Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


02.08: Enkelte positive trekk i gassisk økonomi

Verdensbanken har levert en rapport om gassisk økonomi. Den økonomiske veksten er relativt positiv. Veksten var på 4,2% i 2017, og det ligger an til en vekst på over 5% i 2018. For 2019 er veksten estimert til 6,4%, under forutsetning av at en får kontroll på inflasjonen.

Ifølge Verdensbanken har Madagaskar hatt forbedring i handelsbalansen det siste året, ikke minst på grunn av økte eksportinntekter. Dessuten er det et stort pluss at landet har et velfungerende og tillitsvekkende bankvesen.

I rapporten blir det imidlertid påpekt at veksten ikke kommer den fattige del av befolkningen til gode. En stor del av landets bønder ble rammet av tørke og sykloner i 2017. Naturkatastrofer førte til ødeleggelse av 20% av risavlingene. Mens inflasjonen ble på 9% i 2017, steg prisene på de vanligste matvarene så mye som 24%. Prisen på ris gikk opp hele 42%. I 2018 har det imidlertid vært mye bedre tilgang på lokalprodusert ris på markedet, og dette har vært en medvirkende årsak til lavere inflasjon så langt dette året.

Fremover vil Verdensbanken samarbeide med myndighetene om å legge til rette for såkalt ”finansiell inkludering”. Det vil introduseres tiltak som stimulerer til økt bruk av mobile betalingsordninger og etableres nye systemer som gjør det enklere å få låne penger i bankene. Omlag 40% av den gassiske befolkning har per dags dato tilgang til en mobiltelefon, og antallet mobilbrukere vil øke sterkt i årene som kommer. Verdensbanken mener at alminneliggjøring av moderne betalings- og låneordninger, blant annet knyttet opp til mobiltelefoner, vil bidra til at også fattige mennesker får del i den økonomiske veksten.

Det har de siste årene vært ulike satser for å beregne fattigdom, basert på hvor mye hver enkelt person i gjennomsnitt har til rådighet hver dag. FN-organisasjoner har i en periode operert med en fattigdomsgrense på 2 dollar, foruten at en har kommunisert en grense for ekstrem fattigdom på 1,25 USD. Nå opererer Verdensbanken med henholdsvis 1,90 USD og 3,10 USD. Ca 76% av den gassiske befolkning hadde i følge Verdensbanken mindre enn 1,90 USD til disposisjon per dag i 2017, mens tallet for 2013 var omlag 78%. Hele 90% har mindre enn 3,10 USD. Foreløpige prognoser tilsier at det vil bli en forbedring på et par prosentpoeng i perioden fra 2018 til 2020.

 

AMB 02.08.18