Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


25.10: Amnesty med sjokkrapport

Amnesty International har fått anledning til å gjøre intervjuer og undersøkelser i ni fengsler på Madagaskar i august 2017 og september 2018. Organisasjonen har også fått tilgang til fengselsvesenets nasjonale statistikk. I Amnestys rapport bekreftes forferdelige tilstander innenfor fengslenes murer, som er i strid med internasjonale lover så vel som landets egen grunnlov.

Over 11.000 personer, eller omlag 55% av alle innsatte, satt i varetekt da undersøkelsen ble gjennomført. Hele 70% av kvinnene og 80% av de mindreårige i fengslene har status som varetektsfengslede. Ingen fengsler skiller mellom dømte personer og de uten dom. Flere fengsler har heller ikke separate avdelinger for mindreårige.

Det er en rekke eksempler på at voksne har sittet mere enn tre år i fengsel uten dom. Videre rapporteres det at mindreårige har vært innenfor fengslenes murer i mere enn to år uten at deres sak er blitt prøvd for retten.

Vanlig rettsforståelse tilsier at en person ikke kan betraktes som juridisk skyldig før vedkommende er dømt i en domstol. Madagaskars grunnlov fastslår at varetekt skal være en unntaksordning når det for eksempel er fare for bevisforspillelse eller fare for gjentakelse av alvorlige kriminelle handlinger.  

Mange av de varetektsfengslede i gassiske fengsler sitter inne for ikke-voldelige lovbrudd, som for eksempel tyveri av høner eller mobiltelefoner. Amnesty International nevner at en mann har sittet tre og et halvt år i fengsel anklaget for tyveri av storfe, uten at det foreligger en rettskraftig dom.

Fengslene er overfylte. Som eksempel nevnes fengselet i Manakara på sørøstkysten. Fengselet her er opprinnelig bygd for 121 personer, men det var hele 700 innsatte da undersøkelsen ble foretatt.

I fengslene er det dessuten mangelfull helsebehandling, og de sanitære forholdene er under enhver kritikk. På overfylte seller hvor det florerer av rotter og mus, må de innsatte gjøre fra seg i plastbøtter om natten. Liv settes på spill. 129 personer døde i fengsler på Madagaskar i 2017. Av disse satt 52 i varetekt.

 

AMB 25.10.18