Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

 

 

 

Kjære norske Madagaskar-venner,

Hjertelig velkommen til denne siden med konsulær informasjon for nordmenn og noe innføring om forholdene på Madagaskar. Vi håper du vil finne denne siden nyttig og informativ.

Det er ikke til å legge skjul på at det er endel utfordringer og farer på Madagaskar. Men hvis en har den nødvendige kultursensitivitet og tar de rette forholdsregler, så blir oppholdet svært bra for de aller fleste. Det er tryggere å være på Madagaskar enn i mange andre land. Dessuten møter en mye gjestfrihet og vennlighet overalt hvor en ferdes.

Det vi kommuniserer her må betraktes som råd, tips og veiledende informasjon, hvor det må tas høyde for at regler, lover og reiseforhold forandres kontinuerlig. Lister over leger, advokater etc er tenkt som en første hjelp for å komme i kontakt med aktuelle personer, men generalkonsulatet kan ikke garantere for de tjenestene som en får.

 

Ta gjerne kontakt med oss, hvis du oppdager feil eller noe som bør forbedres på denne siden. E-post-adressen er: consgen.nor.mada@gmail.com

 

God reise til og på Madagaskar!

 

Arild M. Bakke

Norsk generalkonsul

 

 

1. KONSULÆR BASISINFORMASJON

 

          Konsulære tjenester defineres gjerne som de tjenester et lands myndigheter tilbyr sine borgere i utlandet. ”Wien-konvensjonen om konsulært samkvem” (av 1963), som både Norge og Madagaskar har ratifisert, gir et omfattende rammeverk. Norge gir konsulær støtte fra ca 95 ambassader og ca 380 konsulater. Hovedlinjene for norske myndigheters konsulære oppfølging ligger nedfelt i Stortingsmelding 12 (2010-2011): ”Bistand til nordmenn i utlandet”.

          Det er visse begrensninger for hva et honorært generalkonsulat kan bistå med. Viktige prinsipper i nevnte stortingsmelding er personlig ansvar og hjelp til selvhjelp. Noe av målsettingen med denne hjemmesiden er derfor å legge til rette for at en skal kunne komme videre på egenhånd, samt forebygge forskjellige problemer. Men en må selvfølgelig gjerne ta kontakt med generalkonsulatet når en har behov for konsulær bistand.

          Forannevnte dokumenter kan lastes ned her:

               - St Meld 12 Bistand til nordmenn.pdf

               - Wienkonvensjonen.pdf

Det er mulig å forhåndsstemme enten på generalkonsulatet eller på ambassadeseksjonen i Antananarivo ved Stortings- og Sametingsvalg, samt ved kommune- og fylkestingsvalg. Fastboende nordmenn vil i forkant av valgene få informasjon om sted og tidsperiode for forhåndsstemming. Alle kan kontakte generalkonsulatet direkte for å få informasjon. En må huske å ha med seg pass når en skal avlegge stemme.

          Passet må ha gyldighet minst 6 måneder etter tidspunkt for retur. I passet må det være minst to blanke og ubrukte ark før innreise til Madagaskar.

          Norske borgere som har mistet sitt pass på Madagaskar, kan søke om nødpass gjennom generalkonsulatet i Antananarivo. Regelverk og gebyr for nødpass er det samme som for ordinære pass. Gyldighetstiden er imidlertid begrenset. Siden nødpasset utferdiges i samarbeid med ambassaden i Pretoria og generalkonsulen dessuten ofte er på reise, må en normalt beregne minst en ukes behandlingstid. I ekstraordinære situasjoner (for eksempel i forbindelse med evakuering) prøver en å finne løsninger for å ordne dette raskt.

          En forutsetning for utstedelse av pass til mindreårige er at begge foreldre med foreldreansvar signerer søknaden. Dette for å forhindre at en av foreldrene tar barnet ut av landet eller tar med seg barnet bort fra dets faste bosted, uten samtykke fra den andre forelder. Denne bestemmelsen har imidlertid også den ulempe at den kan forhindre eller forsinke gjennomføring av lovlige rettsbeslutninger. Når det er tvil om håndtering av regelverket i barnefordelingssaker må de rette instanser i Norge involveres.

          Ambassaden i Pretoria har alltid en aktiv rolle når det søkes om pass eller nødpass. Barn under 12 år kan få ordinært pass ved søknad til ambassaden via generalkonsulatet. Tenåringer og voksne må ordne pass på en politistasjon i Norge, eventuelt ved å presentere seg på en norsk ambassade. Eneste alternativ for den siste gruppen i en eventuell nødsituasjon er nødpass.

          Den sveitsiske ambassade i Antananarivo utsteder Schengen-visum på inntil tre måneder på vegne av Norge. På ambassadens hjemmeside er det informasjon om Schengen-visum, foruten at en kan hente ned digitalt søknadsskjema: https://www.eda.admin.ch/countries/madagascar/fr/home/visa/entree-ch/jusq-a-90-jours.html

          Selv om søknad kan sendes digitalt, så må søker også møte opp personlig på den sveitsiske ambassade på Antsahavola ("Palmealleen"). Søknad kan presenteres tidligst tre måneder før en reiser og senest 15 dager før planlagt avreise. Ambassaden har åpent mandag til fredag fra kl 8.30 til kl 11.30.

          Søker må levere utfylt søknadsskjema, originale identitetspapirer (på fransk eller engelsk), gyldig pass og passfoto, pluss betale et gebyr. I tillegg må det normalt sendes et invitasjonsbrev fra Norge til den sveitsiske ambassade digitalt, på følgende e-post-adresse: ant.vertretung@eda.admin.ch. Invitasjonen skal inneholde: 1) kontaktinformasjon angående innbyder, 2) fullt navn og personnummer på personen som inviteres, og 3) informasjon om motivet for invitasjonen. Det må framkomme uttrykkelig at oppholdet i Norge vil bli økonomisk garantert av innbyder. Invitasjonen må signeres.

          Hvis det er en organisasjon/institusjon/bedrift som inviterer, så er det kun personer med legal myndighet til å representere enheten som kan underskrive invitasjonsbrevet. Hvis det er privatpersoner som sender invitasjonsbrev, må det lokale politi- eller lensmannskontor attestere på at innbyder har den nødvendige økonomi til å være garantist.

          En som har fått Schengen-visum med tanke på opphold i Norge, kan være i andre land i Schengen-området noe av visumperioden. Men regelverket er tydelig på at en må oppholde seg mere enn 50% av tiden i Norge. En kan altså ikke søke om Schengen-visum til Norge med den hensikt å ha et lengre opphold i for eks Frankrike.

          Søknader om familiegjenforening, arbeidstillatelse eller lengre studieopphold i Norge leveres på det norske generalkonsulatet. Når komplett søknad med nødvendig dokumentasjon er innlevert og gebyr betalt, blir denne typen søknader sendt til UDI via den norske ambassade i Pretoria. Nærmere informasjon og søknadsskjemaer finnes på www.udi.no.

          Barn født på Madagaskar har rett til å bli norsk statsborger dersom faren eller moren er norsk statsborger, men barnet blir ikke automatisk registrert som borger av Norge. Foreldrene må søke om personnummer og registrering i Folkeregisteret før det kan søkes om pass til barnet. Dette kan ordnes gjennom generalkonsulatet, på grunnlag av fødselsattest på engelsk som er legalisert av tingretten (tribunal) og det gassiske utenriksdepartementet. En må beregne god tid til denne prosessen.

          Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått et annet statsborgerskap etter å ha søkt om det som voksen, eller uttrykkelig har samtykket til å få et nytt statsborgerskapet (for eksempel ved å levere melding).

          Ble du norsk ved fødselen, kan du tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg lite i Norge eller ikke har søkt spesielt om å få beholde statsborgerskapet.

          Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på utlendingsdirektoratet sine nettsider: www.udi.no

          Det er et strengt lovverk for godkjenning av adopsjon både på Madagaskar og i Norge. Derfor anbefales bare adopsjoner gjennom offentlig godkjente adopsjonsforeninger. Adopsjonsforum i Norge er et eksempel på en organisasjon som har formell avtale og nært samarbeid med gassiske myndigheter.

          På Madagaskar skilles det mellom lokal adopsjon (formaliseres på et rådhus) og internasjonal adopsjon (formaliseres i tingretten). For at en adopsjon skal kunne komme i betraktning fra norsk side, må adopsjonen bli godkjent i tingretten (tribunal).

          Hvis en går utenom de formelle samarbeidsordninger som finnes, må en regne med tre til fire år bare for å få orden på adopsjonspapirene på Madagaskar. Det tar minst ett år å bli godkjent som verge. En må deretter ha status som verge i minst to år, før en formelt kan få status som adoptivforeldre etter gassisk rett. Først når alt er i orden på gassisk side, kan en starte en prosess med tanke på å få godkjent adopsjonen i Norge. Selv om papirene er i orden på gassisk side, er en ikke garantert at adopsjonen blir godkjent på norsk side.

          Det er innarbeidet praksis at gassiske barn som blir adoptert i samarbeid med Adopsjonsforum får både gassisk pass og norsk nødpass. En forutsetning for at generalkonsulatet kan utstede nødpass er at det er originalpapirer på at adopsjonen er godkjent av tingretten i Antananarivo og at det foreligger en forhåndsgodkjenning fra Bufetat. Dessuten må en norsk myndighetsinstans (for eks passutstedende politimyndighet) navngi barnet som skal ha norsk nødpass.

          Grensepolitiet på Ivato hovedflyplass er svært strenge i denne typen saker. Adoptivforeldrene må framlegge nødvendige godkjenningspapirer på et eget kontor på flyplassen. Det samme kreves normalt hver gang et barn med annen hudfarge enn foreldrene skal reise ut av landet.

          Det er ingen norsk utenriksstasjon eller norsk sjømannskirke som utfører vielser i henhold til norske lover og regler på Madagaskar. Det er mulig å gifte seg etter gassisk rett på et rådhus (også når begge har utenlandsk statsborgerskap). En forutsetning er at det framlegges nødvendig dokumentasjon på engelsk eller fransk. Det kreves fødselsattest (som ikke er eldre enn tre måneder), bostedsbekreftelse, attest på prøving av ekteskapsvilkår (dvs bekreftelse på at det ikke er noe hinder for at ekteskap inngås), og kopi av pass og gyldig visum. Søknad må foreligge minst 10 dager før vielsen skal skje og en må selv ordne med eventuell tolk.

          Norske myndigheter har til nå godkjent vielser utført på Madagaskar. En legalisert engelsk utgave av vigselsattesten får en utstedt i tingretten i de større byene. Når det foreligger et godkjenningsstempel fra det gassiske utenriksdepartementet på dokumentet fra tingretten, kan generalkonsulatet attestere dokumentet.

          Den som gifter seg på Madagaskar, må selv melde fra til Folkeregisteret, blant annet ved å vise fram en vigselsattest fra en gassisk tingrett. Se informasjon: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-utlandet

          Ambassadeseksjon og generalkonsulat i Antananarivo samarbeider om beredskapsplaner. Vi har også nær kontakt med andre lands utenrikstjeneste. Ved eventuelle katastrofer og alvorlige uroligheter er det viktig at en holder nær kontakt med ambassadeseksjon eller generalkonsulat. En vil bli orientert om nødvendige forholdsregler, aktuelle kriseplaner og eventuell evakuering.

          Madagaskar har vært rammet av en rekke politiske og sosiale kriser fra landet ble selvstendig og fram til i dag. Det har vært tider hvor det har vært sammenstøt mellom demonstranter og ordensmakt. Plyndring av butikker og kjøpesentre har også vært et tilbakevendende problem i perioder med sosiale omveltninger. Men erfaringsmessig har det ikke vært aggresjon rettet mot nordmenn. Så lenge som en har holdt seg unna demonstrasjoner og eventuelle gateopptøyer, har en ikke utsatt seg for alvorlige farer og nevneverdig risiko. Gasserne er generelt et fredselskende folk, og alvorlige politiske kriser har aldri utviklet seg til borgerkrig.

          Det kan være lurt om fastboende nordmenn har et lite nødlager med drivstoff. En bør ha nok drivstoff til at en kan komme seg til hovedstaden i en eventuell krisesituasjon, hvor det plutselig ikke er drivstoff å få tak i. Under krisen i 2002 var det store problemer med leveranser av drivstoff til flere av innlandsbyene.

         Hvis en nordmann dør på Madagaskar, vil generalkonsulatet kunne bistå de pårørende med informasjon om praktiske forhold, herunder hjemsendelse av kiste eller urne.

         Den døde kan ikke flyttes fra et distrikt til et annet distrikt uten at vedkommende først blir lagt i en kiste. Det må videre foreligge dødserklæring fra autorisert lege og fra det lokale politiet. Dessuten må det lokale politiet stemple kisten med et offisielt vokssegl før transporten kan gjennomføres.

         Hvis en utlending dør på et hotellrom på Madagaskar uten nær familie rundt seg, er det vanlig at gassisk kriminalpoliti gjør en undersøkelse og at den døde blir sendt til obduksjon.

         Det er etablert faste rutiner for varsling av dødsfall i utlandet til norske myndigheter. Generalkonsulatet kan ikke varsle et dødsfall før det har mottatt dødsattest fra lokale myndigheter. Kripos har ansvaret for varsling av pårørende i Norge, som foretas av lokalt politi eller lokal prest, når pårørende ikke allerede er varslet for eksempel av medreisende.

         Utenrikstjenesten dekker ingen utgifter i forbindelse med norske borgere som dør i utlandet. I de tilfeller det ikke finnes arbeidsgiver eller pårørende som kan forestå hjemsendelse av avdøde eller som kan ta ansvar for begravelse lokalt, vil avdøde normalt bli begravet på stedet på enkleste måte.

         Ved spørsmål om arv eller skifte i utlandet vil generalkonsulatet kunne formidle kontakt til aktuelle skiftemyndigheter og eventuelt også til advokater som de berørte kan engasjere for egen regning.

         Det er tradisjon på Madagaskar for at nærmeste familie selv ordner med alt det praktiske ved begravelser. Men det finnes likefullt endel begravelsesbyråer i landet, som gjerne bistår utlendinger (se 3.10 "Begravelsesbyråer").

          Når en norsk borger blir arrestert, fengslet eller tilbakeholdt på annen måte, har vedkommende rett til å ta kontakt med generalkonsulatet. Dette er i henhold til Wien-konvensjonen om konsulært samkvem, artikkel 36. Generalkonsulatet kan underrette pårørende hvis den som er arrestert/anholdt selv ønsker det.

          I stortingsmelding 12 om ”Bistand til nordmenn i utlandet” blir det fastslått at det er landets lover og regler som kommer til anvendelse når norske borgere blir arrestert i utlandet. Dette begrenser virkemidler utenrikstjenesten og norske myndigheter har til rådighet. Generalkonsulatet kan ikke involvere seg i rettsprosesser.

          Generalkonsulatet vil kunne besøke en norsk borger i fengsel. Antall besøk vil være avhengig av avstand og soningens varighet. I forbindelse med slike besøk vil generalkonsulatet ha fokus på rettssikkerhet og soningsforhold. Videre kan generalkonsulatet orientere om de muligheter som finnes for advokathjelp. Konsulatet har en egen liste med advokater som gjøres tilgjengelig (se 3.11 "Advokater på Madagaskar").

          Normalt vil norske myndigheter være representert med en observatør i en rettsak der en norsk borger er tiltalt. Generalkonsul eller andre representanter for utenrikstjenesten kan imidlertid ikke ta stilling til skyldspørsmålet.

          Dersom den arresterte er ubemidlet og familien ønsker å overføre penger til ”livsopphold” i fengselet, kan generalkonsulatet være behjelpelig med å organisere dette.

          Utenrikstjenesten dekker ikke utgifter til juridisk bistand. Eventuelle andre utgifter må også dekkes av vedkommende selv, som f.eks. utgifter til tolk.

          En ubemidlet, arrestert norsk borger kan på særskilte betingelser søke Fylkesmannen i Oslo og Akershus om fri rettshjelp (økonomisk hjelp til advokatbistand). Ordningen praktiseres strengt, og de færreste blir innvilget økonomisk bistand.

          For mer info: www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Folk-og-samfunn/Fri-rettshjelp

 

 

2. INFORMASJON FOR REISENDE

 

         Det anbefales at alle nordmenn som reiser til Madagaskar – for sin egen sikkerhet - registrerer seg hos Det Norske Utenriksdepartement: www.reiseregistrering.no . Det kan ellers være nyttig å lese UDs reiseinformasjon: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_madagaskar/id2414947/

.

          Som norsk borger må en ha visum på Madagaskar. Det er dessverre eksempler på utlendinger som er blitt arrestert og fengslet fordi de ikke har hatt gyldig visum. - Ha gjerne en kopi av pass og visum når du går på byen, samtidig som du lar selve passet ligge på en trygg plass (for eks i en safe på hotellet).

          Dersom oppholdet skal vare mere enn tre måneder, kan den gassiske ambassaden i Berlin utstede et fornybart 1-måneds visum (som kan forlenges etter ankomst på Madagaskar). En må i søknaden være tydelig på at en søker om et ”fornybart visum”, eller såkalt ”visa renouvelable”. Det må dessuten vedlegges en bekreftelse fra arbeidsgiver, studieplass eller lignende på oppholdet. Nærmere informasjon og skjema finner en på: http://www.botschaft-madagaskar.de/en/top/visa-application. En kan også sende e-mail til ambassaden i Berlin: info@botschaft-madagaskar.de. For å kunne få visum utover den perioden som er blitt godkjent av den gassiske ambassade i Berlin, må en være knyttet til en bedrift, organisasjon eller institusjon på Madagaskar.

          Nordmenn kan kjøpe visum på flyplassen på Ivato for én måned til tre måneder. En må da betale med kontanter, enten ariary, euro eller US dollar. Per januar 2018 er det følgende priser i ariary: inntil 1 måned: 80.000 MGA, inntil 2 måneder: 150.000 MGA og inntil 3 måneder: 180.000 MGA. Et slikt visum kan ikke forlenges. Hvis en ønsker å utvide oppholdet, må en først reise ut av landet.

          Foreløpig kreves det ikke mere enn pass som identitetsdokumentasjon for mindreårige som kommer til Madagaskar, med unntak av barn som har annen hudfarge enn sine foreldre (adoptivbarn). Men hvis en reiser om Sør-Afrika, må alle barn under 18 år også ha med seg original fødselsattest på engelsk, med såkalt apostillestempel (fås hos fylkesmannen). Dette gjelder også barn som reiser med sine foreldre.

          Hvis barnet reiser med kun én forelder eller for eks besteforeldre via Sør-Afrika, så må det også medbringe gyldig tillatelse til å reise, pluss eventuelle skilsmissepapirer, dødsattest eller lignende.

          En forutsetning for utstedelse av pass/nødpass til mindreårige er at begge foreldre med foreldreansvar skal signere søknaden. Dette for å forhindre at en av foreldrene tar barnet ut av landet eller tar med seg barnet bort fra dets faste bosted, uten samtykke fra den andre forelder.

          Normalt anbefales det vaksiner mot hepatitt A, tetanus/difteri, stivkrampe, polio (basisvaksinering som må fornyes hvert 10. år), samt bruk av malariaprofylakse. Ta kontakt med fastlege eller et vaksinekontor. Folkehelseinstituttet har egne sider om vaksiner: www.fhi.no/tema/vaksiner-og-vaksinasjon

          Hvis en kommer fra afrikanske land med risiko for hepatitt A (gulfeber), er det påbudt ved innreise at en kan dokumentere at en har tatt vaksine mot dette. Det er minimal risiko for hepatitt A på Madagaskar.

          Rabbisvaksine anbefales for folk som skal være mye i kontakt med ville dyr, for eksempel i forbindelse med forskning i regnskogen. Det kan dessuten være lurt å gi rabbisvaksine til barn som skal bo i lengre tid på Madagaskar, ettersom barn kan få kontakt med smitteførende dyr uten at foreldrene vet om det. En må ta denne forebyggende vaksinen i tre doser.

          Malariaprofylakse er et malariaforebyggende middel. Ettersom malariafaren er reell i lavlandet og på kystene, er det svært viktig å ta profylakse. Vaksinasjonskontor eller fastlege ordner med resept. Det vanligste for folk på kortere besøksreiser er malerone (som er dyrt, men har få bivirkninger).

          Det er størst risiko for å bli smittet i skumringstiden ved soloppgang / solnedgang og ved overgangen regntid / tørketid. - Ta nødvendige forholdsregler. Bruk myggolje og myggnett! Se etter at det ikke er hull i myggnettet i senger eller i vinduer.

          Når en pakker med tanke på en tur til Madagaskar, må en være seg bevisst årstid og at det kan være store temperaturforskjeller mellom innland og kyst. Vi har laget et forslag til en enkel pakkeliste, basert på erfaringer gjort av reisende (se lenger nede).

          Ved utreise fra Madagaskar må en aldri ta med pakker for andre, uten at en med sikkerhet vet hva innholdet er. Hvis en blir tatt med narkotika i bagasjen i forbindelse med politikontroll på flyplass eller ellers på reisen, risikerer en arrestasjon og fengselsstraff.

          Det er forbudt å importere og eksportere matvarer, inklusiv frukt, uten spesiell godkjenning. En kan imidlertid ha med seg 2 kg vanilje og 1 kg av henholdsvis pepper og kaffe, uten spesialtillatelse ved utreise.

          Videre er det strenge straffer for å ta med seg fredede dyr og planter. En har heller ikke lov til å ta med seg krokodilleprodukter. Men en kan ha mindre mengder med ordinære suvenirer i bagasjen (se ellers 2.8 ”Toll og tollfritak” og 3.2 ”Noen lover på Madagaskar”).

 

          Forslag til pakkeliste for reiser på 1-3 uker på Madagaskar, som må tilpasses årstid og hvorvidt en skal til kysten eller ikke:

• Lette sommerklær

• Regntøy (november til april)

• Et varmt skift (genser/jakke/varm bukse). I høylandet kan det være kjølig, spesielt i perioden fra mai til september.

• Undertøy/sokker

• Sandaler eller lette sommersko.

• Et pent antrekk og fine sko, gjerne jakke/slips for menn og kjole for kvinner (for høytidelige og festlige anledninger)

• Badebukse/-drakt for eventuell bading

• Solkrem (f. eks. faktor 25), solbriller og hodeplagg mot sola

• Toalettsaker

• Lommelykt

• Pass (gyldig 6 mnd etter retur), forsikringsbevis og vaksinasjonskort

• Flybilletter eller reisebevis

• Våtservietter og desinfiserende spray

• Eurax (for eksem/insektbitt), idoform ( mageregulerende) og imodium (for diaré)

• Malariatabletter, myggolje og myggnett.

• Eventuelt lakenpose og håndklær (hvis en skal overnatte i enkle hus i bushen)

          Ariary (MGA) har vært den offisielle valutaen på Madagaskar siden 2005, da den erstattet Franc. Den er en av to valutaer i hele verden uten en underenhet (jfr krone og øre). Mauritania er det andre landet med slik valuta.

          En får ikke vekslet til Ariary (MGA) i norske banker, men en kan ta ut penger fra minibank i alle byer på Madagaskar. Det er minibank og vekslekontor på Ivato flyplass.

          Hvis en veksler penger eller tar ut penger i en bankskranke, bør en umiddelbart sjekke at en har fått det beløpet en skal ha. Ettersom det er få butikker og hoteller som aksepterer betaling med kort, er det lurt å ta ut noe penger i bank/minibank allerede på gjennomreise i hovedstaden.

          Den aktuelle vekslingskurs mellom NOK og MGA finner du til høyre på hovedsiden på denne weben.

          Det er mange tabuer, såkalte ”fady”, over hele Madagaskar. Disse varierer fra område til område og fra gruppe til gruppe. Dette er alt fra forbudt mat til påbud når det gjelder påkledning. I enkelte områder finnes det hellige steder, hvor en ikke ønsker at utlendinger viser seg. Det anbefales at en spør kjentfolk eller eventuell reiseleder om hva en bør være spesielt oppmerksom på.

          Hvis en skal være i lengre tid i en landsby eller bydel, bør en avlegge høflighetsvisitt hos statens representant (”prezida ny fokontany”) og eventuelt den lokale landsbyleder/småkonge (”ray aman-dreny”).

          Både for eget velbefinnende og i respekt for dem en besøker kan det være greit å tenke på antrekk. På gudstjenester og høytidelige fester er det for eksempel vanlig at menn går med langbukse/skjorte (gjerne også jakke og slips!) og kvinner med kjoler. Kvinner bør generelt ha skuldrene tildekket når en er ute blant folk. Og selv om det for unge jenter kan være fristende å gå i shorts og korte skjørt, så må en være klar over at en tiltrekker seg unødig mye oppmerksomhet i gater og på restauranter med denne typen påkledning. På strender og i nasjonalparker er det imidlertid greit å gå litt lettere kledd.

          Det er svært uhøflig å peke på folk. Generelt er folk positive til å la seg fotografere, men en bør spørre om lov når en går tett innpå.

          Gasserne er vant til oppmerksomhet og omtanke i forbindelse med sykdom og dødsfall. Hvis nære venner eller kollegaer er rammet av sykdom eller sorg, er det viktig å avlegge besøk. Manglende omsorg i slike situasjoner kan ødelegge ellers gode relasjoner. En tar gjerne med seg en konvolutt med litt penger på denne typen syke- eller sørgevisitter. - Snakk med folk med lokal erfaring om hvordan dette praktisk kan gjøres.

          Det gassiske språk bruker ofte verb i passiv. Dette avspeiler kommunikasjonsformen generelt i den gassiske kultur. En er gjerne indirekte og antydende. Særlig er innlandsgasserne gode til ”å gå rundt grøten”. Hvis en ønsker å utvikle gode relasjoner, må en lære seg til ikke å være altfor direkte i stilen.

           Ved innreise er det tollfritak på klær og forskjellige personlige eiendeler, i den ordinære flybagasjen. Det er helt uproblematisk å ha med seg fotokamera, PC, mobiltelefon etc til eget bruk.

           En må imidlertid ha spesialtillatelse for eventuelle våpen, vaksinasjonskort på medbragte husdyr og sanitære sertifikater på diverse matvarer. Det er særlig frukt, grønnsaker og kjøtt en vil ha kontroll på med slike sertifikater. Erfaringsmessig er det imidlertid ikke noe problem å ha med seg litt kaviar, tubeost, brunost, melkesjokolade, knekkebrød etc.

           Hvis en har med seg gaver/utstyr til utviklingsprosjekter, helseinstitusjoner eller humanitære organisasjoner, bør en ha med et brev på engelsk eller fransk som forklarer hvem som er adressat og hva som er motivet for gaven. Normalt skal en også fylle ut et søknadsskjema for tollfritak (såkalt liquidation d´office) i tollskranken ved ankomst. Gaver til sosiale og helsefaglige prosjekter/institusjoner kan en gi en symbolsk verdi, dvs inntil 100 euro per person i reisefølget. Dette er en framgangsmåte som visstnok er akseptert innenfor gjeldende lovverk. Normalt vil en få fullt tollfritak på denne typen varer og materiell i sin flybagasje. Men her kan ikke generalkonsulatet gi noen forhåndsgarantier. Hvis en vil være helt på den sikre side, må en få samarbeidspartner på Madagaskar til å formalisere tollfritaket før en kommer til landet.

          Hvis en har med seg materiell, arbeidsutstyr, instrumenter, utstillingsvarer og lignende for et kortere oppdrag i landet, kan en få en tidsbegrenset innførselstillatelse (såkalt Admission Temporaire Bona Fide). Også her må det fylles ut et skjema hos tollmyndighetene ved ankomst. Gjenparten av det signerte og stemplede skjemaet må vises ved utreise.

          Ved utreise er det ikke lov til å ta med større mengder med matvarer, inklusiv frukt, uten spesiell godkjenning. På store plakater på hovedflyplassen Ivato blir det informert om at hver reisende kan ta ut av landet inntil 2 kg behandlet vanilje og 1 kg av henholdsvis pepper og kaffe. - Fastboende kan ha med seg inntil 250 gram med smykker, mens turister og andre besøkende kan ha med seg inntil 1 kg med smykker under forutsetning av at en kan dokumentere at en har tatt ut penger med tilsvarende verdi som smykkene under det tidsbegrensede oppholdet. – I 3.1 ”Noen lover på Madagaskar” er det mere informasjon om hva som det er forbudt å ta med seg ut av landet.

          Det er masse regler for avgifter, toll og eventuelle tollfritak ved innførsel og forsendelse av kontainere, biler etc. En finner informasjon om dette på tolldirektoratets hjemmeside: www.douanes.gov.mg

          Det er endel farer og utfordringer i forbindelse med reising på utsatte veistrekninger og farlige havområder. En må derfor ta nødvendige forholdsregler.

 

          Kjøring med bil: En bør unngå kjøring etter mørkets frambrudd utenfor byene, både på fine hovedveier så vel som på dårlige landeveier. Det er stadig landeveisrøvere på ferde. Videre kan det være vanskelig å finne nødvendig assistanse, hvis en får problemer med bilen på kvelden eller natten.

          En må følge med på offisielle reiseråd. Sikkerhetssituasjonen i enkelte områder kan i perioder være slik at en ikke anbefaler reising. De siste årene har dette vært tilfelle i såkalte ”røverområder”, særlig i området mellom Ihosy og Faradofay og en rekke steder på vestkysten mellom Toliary og Mahajanga.

          Hvis en kjører selv, må en være svært påpasselig og årvåken. Det er mye tungtrafikk på hovedveiene, foruten at mange kjører uforsvarlig fort. En må være særlig forsiktig når en kommer til smale broer og bråe svinger. Ofte er kurvene feil dossert.

          Når lastebilsjåfører gir signal om at veien er klar, må en aldri finne på å kjøre forbi uten at en selv har den nødvendige oversikt.

          En må ha internasjonalt førerkort for å kjøre på Madagaskar. Hvis en skal være i landet over lengre tid, kan en søke om et gassisk førerkort.

 

          Båtreiser: Det rapporteres stadig om havari og alvorlige ulykker på sjøen. Ofte er båtene overfylte og dårlig utstyrt med redningsvester og annet sikkerhetsutstyr. En ser stadige eksempler på at det ikke blir tatt nødvendige forholdsregler når det gjelder vær og vind. Det er derfor viktig at en er kritisk til hva slags båter en bruker til turiststeder som St Marie, Nosy Be, Belo sur Mer og Katsepy (ved Mahajanga). En må ikke reise med båter eller kanoer uten redningsvester.

 

          Trafikkulykker: Bilens sjåfør er juridisk ansvarlig hvis en blir innblandet i en ulykke på veien. Offentlige myndighetspersoner så vel som ambassader anbefaler at en kjører rett videre til første politi- eller gendarmeripost hvis en har vært med å forårsake en ulykke, enten en er skyldig eller ikke. Særlig gjelder dette utenfor tettbebygde områder. Det er eksempler på at folk tar loven i sine egne hender, med til dels svært tragiske konsekvenser (for eks lynsjing). En kan eventuelt ringe politi (17 eller 117) eller gendarmeri (19 eller 119). Når en har fått tak i politi eller gendarmeri, kan en dra tilbake til det aktuelle ulykkessted.

          Hvis en hjelper folk med sykehusregninger, er det viktig å nedfelle skriftlig at dette ikke er relatert til skyldspørsmålet. Spørsmålet om juridisk skyld må overlates til politi, rettsvesen og forsikringsselskap.

          På grunn av politisk ustabilitet, sosial uro og til dels ekstrem fattigdom har kriminalitet blitt et økende problem på Madagaskar. Selv om hovedstaden Antananarivo er tryggere enn mange andre storbyer rundt omkring i verden, så skjer overfall, ran og tyverier oftere nå enn tidligere, særlig i endel sentrumsområder og på buss- og taxibestasjoner. Det har også vært meldt om problemer i enkelte naturreservater (særlig lengst nord) og på noen strender (særlig i Toliary-området). - Unngå å være alene i utsatte områder. Ta nødvendige forholdsregler. Istedenfor å reise med taxibe, anbefales minibusser med komfort og begrenset antall reisende (for eks Madabus, tlf 00261 20 24 222 77, fra hovedstaden og til henholdsvis Toamasina og Toliary, eller Transport Première Class mellom Antananarivo og Mahajanga).

 

Penger og verdisaker: Vær nøye med å ha penger og pass (eventuelt kopi av pass) på kroppen i dertil egnet utstyr (gjerne rundt livet på innsiden av klærne). La ikke verdisaker ligge ubevoktet noe sted. Ikke ha på deg prangende smykker, klokker eller lignende, som skaper oppmerksomhet rundt deg. Vær forsiktig med å legge igjen verdisaker på hotellrom, hvis det ikke er egnet safe for dette. En må aldri legge igjen verdisaker i en bil som forlates. Når en kjører i hovedstaden – særlig når det er mye rushtrafikk – må alle dører i bilen være låst og vinduene nesten helt gjenlukket (det finnes tyver som har spesialisert seg på å bryte seg inn i biler i trafikken). - Bli aldri med noen som vil ha deg med til en butikk de vet om, eller til noe annet sted, uansett hvor tillitsvekkende de måtte virke! Avvis dem høflig, men bestemt.

 

Eventuelle angrep. Ikke gjør motstand hvis du blir utsatt for væpnet ran eller overfall. Det er bedre å miste noen verdisaker enn å bli alvorlig skadet. Meld umiddelbart fra til politiet og få en bekreftelse på politianmeldelsen (trengs i en eventuell forsikringssak).

 

Forholdet til det annet kjønn: Jenter bør være ytterst varsomme med hva slags signaler som gis til representanter for det annet kjønn. Trange shorts, positiv oppmerksomhet eller lett flørting kan umiddelbart bli tolket som en seksuell invitasjon. Kvinner må ikke under noen omstendighet være alene sammen med fremmede menn, særlig ikke om kvelden eller natten.

 

Alkohol og narkotika: Ukontrollert alkoholdrikking på byen fører til at ens sikkerhet blir alvorlig svekket. En utsetter seg også for stor fare ved å kjøpe eller ta vare på narkotika (inklusiv cannabis). Selv om cannabis og andre narkotiske stoffer selges rimelig på gater, diskotek og nattklubber, så er ikke dette uttrykk for at landet har en liberal narkotikapolitikk. Det er stadige razziaer ved politiet og det er til dels strenge straffer. Også mindre bruk av narkotiske stoffer kan føre til straffeforfølgelse.

 

Kontakt med politi. Ikke gjør noe som utfordrer politi eller gendarmer (for eks fotografere dem eller kritisere dem). Hvis du blir stoppet, må du vise dem nødvendig respekt og være rolig. Ettersom det har vært eksempler på at folk kler seg ut som politi og gendarmer, er det lov å be representanter for ordensmakten om å legitimere seg.

 

Nyttige telefonnummer: Politi: 17 eller 117 fra en mobiltelefon (dette er også det nasjonale nødtelefonnummeret). Gendarmeri: 19 eller 119 fra en mobiltelefon.

          Mange turister får magetrøbbel under sitt opphold på Madagaskar. Dette er det helt umulig å gardere seg helt mot. Men noen forholdsregler reduserer mulighetene for alvorlige helseproblemer.

          Hold deg unna gateboder. - Frukt må skrelles, og en må unngå å ta på fruktkjøttet med de samme fingrene som har tatt på skallet. Videre må en bare spise grønnsaker og egg som er skikkelig kokt eller stekt. - Pass på at alt kjøtt er gjennomstekt. Bestill ”well done” (”bien cuit” eller ”masaka tsara”). Hvis du får blodig kjøtt, skal du levere det tilbake. - Unngå isbiter i drikke, - de er ikke nødvendigvis laget på god nok vannkvalitet. Drikk bare vann fra flasker du vet ikke har vært åpnet. Det er også lurt å pusse tenner med flaskevann. – Det er normalt helt trygt å drikke kaffe og te. Men en skal være skeptisk til hjemmelaget juice, hvis en da ikke får forsikringer om at den er blitt skikkelig kokt.

          Vask hendene ofte. Bruk gjerne våtservietter og desinfeksjonsvæske før måltider. Drikk mye, særlig på kysten!!! Ha alltid en vannflaske tilgjengelig. Ved nok drikking unngår du hodeverk og slapphet, og reduserer mulighetene for infeksjoner.

          Bruk alltid hodeplagg når du skal være ute i sola over lengre tid! Vær nøye med å bruke solkrem på utsatte steder. Ettersom det er sterke solstråler er det også lurt å bruke solbriller

          Sannsynligvis kommer du ikke i kontakt med farlige småkryp, - de aller fleste dyrene er helt harmløse! – Hvis en blir stukket av insekter, må en imidlertid unngå å klø på stikket. Bruk gjerne Eurax for å rense. - Gekkoer (firfisler) er det bare bra å ha på rommet – de lever av blant annet mygg. Det finnes verken farlige edderkopper eller livsfarlige slanger på Madagaskar. Skorpionene på øya er heller ikke dødelige for mennesker. Det farligste dyret på Madagaskar er myggen, men den finnes det beskyttelse mot. Selvfølgelig er også krokodillene farlige, men en unngår dem ved å holde seg borte fra nattbading i elvene.... Dessuten skal en være tilbakeholden med å bade i stillestående ferskvann, ettersom bilharzia er svært utbredt. Det er imidlertid noen naturbassenger, såkalte ”piscine naturelle» (for eks i Isalo), hvor det er helt uproblematisk å bade.

          Det er hundegalskap på Madagaskar. Rabbis overføres til mennesker på flere måter, men som oftest skjer det ved spytt ved bitt fra en smitteførende hund. Fra smitte til sykdommen bryter ut tar det vanligvis 2-8 uker, men ved stor smittedose kan det gå fortere. Sykdommen varer sjelden mere enn 4-5 dager og er normalt dødelig med mindre man får behandling. Hvis en blir bitt av en hund eller blir kloret opp av for eks en lemur, må såret rengjøres grundig så raskt som mulig (helst i løpet av minutter) med såpe og rennende vann. Om det er reell fare for rabbis, må en umiddelbart kontakte lege og komme i gang med et vaksinasjonsprogram. I alle de større byene er det lager av rabbisvaksiner. Første vaksine skal tas allerede det første døgnet. De som allerede har tatt forebyggende vaksine (dvs 3 doser) trenger to tilleggsvaksiner (i løpet av 1. og 3. døgn), mens de uten beskyttelse må ta totalt fem vaksiner (først i løpet av 1. og 3. døgn, deretter etter 7, 14 og 30 dager).

 

          Det hart vært et tilbakevendende problem med såkalt byllepest i varmetiden (fra og med september til mars), særlig på landsbygda i høylandet. Men hvis en er påpasselig med sin hygiene og tar sine forholdsregler, er det minimale sjanser for å bli smittet. Av og til utvikler byllepest seg til lungepest og blir da en bakterie som smitter fra menneske til menneske. Det var en alvorlig lungepest i storbyene Antananarivo og Toamasina i 2017, men myndighetene fikk relativt raskt kontroll over epidemien. Gassiske helsemyndigheter samarbeider med Verdens helseorganisasjon om forskjellige tiltak med tanke på å utrydde pesten.

          Både bylle- og lungepest gir influensalignende symptomer som hodepine og muskelsmerter. Byllepest forårsaker byller, og det er en reell risiko for blodforgiftning hvis en ikke kommer raskt til behandling. Lungepest kjennetegnes ved voldsom hoste.

          Byllepest har lopper som sitt transportmiddel. Loppene eller små midd bærer bakterien fra rotter til mennesker. Bakterien kommer inn i blodet og ut i lymfeknutene, hvor den lager betente byller. Byllepest som ikke blir behandlet med antibiotika, vil ofte føre til blodforgiftning. Det er blodforgiftning som er dødelig. En slik blodforgiftning fører til at armer og bein blir svarte.

          Lungepest smitter fra person til person. Denne form for epidemi utvikles ved at en person som allerede har byllepest utvikler lungepest. Ved lungepest smitter bakterier ved at en puster inn hostepartikler fra en som har sykdommen. Lungepest er en kraftig lungebetennelse, hvor pasienten kan hoste opp blod. Den som ikke får medisinsk behandling, dør av denne sykdommen.

 

          Helsedepartementet på Madagaskar har i samarbeid med Røde Kors, Verdens helseorganisasjon og UNICEF laget fine brosjyrer, hvor det formidles følgende:

          - Pest er en alvorlig sykdom. Den er dødelig, hvis den ikke blir behandlet. En må umiddelbart oppsøke en helsestasjon eller lege hvis en merker mistenkelige symptomer.

          - Det finnes god og effektiv behandling for pest. Denne behandling må skje under tilsyn av helsepersonell.

          - Den som har vært i kontakt med personer som er rammet av bylle- eller lungepest, må umiddelbart behandles med forebyggende antibiotika.

          - Det er viktig å beskytte seg mot loppestikk. En må gjerne bekjempe lopper med sprøytemiddel.

          - Bekjempelse av rotter i en periode med epidemi advares det mot på det sterkeste, ettersom det vil føre til at hjemløse lopper i stedet vil oppsøke mennesker.

 

 

3. ANNEN AKTUELL INFORMASJON

 

          Det er stadig eksempler på at utlendinger kommer på kant med landets lover. Ugyldig visum, pedofili, kjøp av sex og narkotikakriminalitet blir straffet med bøter eller fengselsstraffer.

          En må alltid ha med seg kopi av pass og visum. Politiet stopper ofte biler og fotgjengere for å sjekke pass, særlig sent på kvelden og om natten.

          Kjøp av sex kan straffes med fengselsopphold eller bøter på 1.500-7.000 euro (jfr lov 2007-038, vedtatt 14/01/2008). Forbudet mot seksuell kontakt med mindreårige (under 18 år) blir strengt håndhevet, særlig overfor utenlandske turister. Av og til blir turister lurt av unge kvinner, som har forfalskede identitetskort.

          Det er videre strengt forbudt å fotografere områder, bygninger og installasjoner med militær eller sikkerhetsmessig betydning, som for eksempel flyplasser, militærleirer eller presidentpalass.

          Bekjempelse av narkotika er høyt prioritert av ordenspoliti og rettsvesen. Det er forbud mot å kjøpe, bruke, besitte eller selge narkotiske stoffer (jfr lov 1997-039, vedtatt 04/11/1997). Ettersom cannabis har fått stor utbredelse og selges rimelig på gaten, har politiet skjerpet fokuset på dette stoffet. Såkalte ”simple narkotikaforbrytelser” straffes med 3-12 måneder i fengsel, mens ”grov narkotikakriminalitet” har en strafferamme på 2-10 år.

          Det er forbudt å importere og eksportere matvarer, inklusiv frukt, uten spesiell godkjenning. På store plakater på hovedflyplassen Ivato blir det informert om at hver reisende kan ta ut av landet inntil 2 kg behandlet vanilje, 1 kg av henholdsvis pepper, kaffe og løk, og inntil 5 kg totalt av ulike former for bønner. Det er strenge straffer for å ta med seg fredede dyr og endemiske planter. Avhengig av alvorlighetsgrad er strafferammen her 2-10 år i fengsel, eventuelt at det i tillegg eller i stedet gis bøter på 28.000-56.000 Euro (februar 2016). En har heller ikke lov til å ta med seg krokodilleprodukter (som for eks belte, pengepung og veske), men her er nok straffereaksjonen strengest hvis en blir tatt på en kontrollpost i Europa. – Med nødvendige offentlige godkjenninger kan utlendinger ta med seg inntil 1 kg av ulike former for stein. En trenger også godkjenning for å ta med seg suvenirer laget av verdifulle eller utrydningstruede treslag, som for eks rosentre. Det er imidlertid uproblematisk å ta med seg mindre mengder med ordinære treutskjæringer og andre former for normale suvenirer, inklusiv smykker i gull og sølv. Turister og andre besøkende kan ha med inntil 1 kg i smykker, hvis en kan dokumentere at en har tatt ut penger med tilsvarende verdi som smykkene under sitt tidsbegrensede opphold.

          I hovedstaden Antananarivo er det en rekke forskjellige internasjonale skoler, både franske og engelskspråklige. Det er også franske skoler i Antsiranana, Nosy Be, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa og Toliary. De fleste av disse skolene utenfor hovedstaden har tilbud til og med ungdomsskolenivå, mens i Toamasina er det opplegg til og med videregående (lycée).

          De franske skolene, som har over 5.000 elever totalt, drives av franske skolemyndigheter. I tillegg er det også endel private gassiske skoler som følger den franske skoleplanen og har fått en form for akkreditering av franske myndigheter. En kan finne mere informasjon om franskspråklige skoler på websiden til den franske ambassade: http://www.ambafrance-mada.org/L-AEFE-et-le-reseau-des

          Siden 1969 har det vært en amerikansk skole i Antananarivo. Skolen, som holder til på Ivandry, følger offisielle amerikanske skoleplaner til og med 12. skoleår (grade-12). Denne skolen holder et høyt nivå, men det er svært dyrt å gå her. Skolen har en egen hjemmeside: http://www.asamadagascar.org

          Det er også blitt etablert en britisk skole på Ivandry. Foreløpig har skolen bare elever på de laveste klassetrinnene.

          To kristne engelskspråklige skoler holder til nordvest i byen (Ambohibao/Talatamaty). Det er Vission Valley, tlf (+261) 20 22 44662. Den andre skolen er Madagascar Christian Academy, tlf (+261) 20 24 914 18, e-mail mca@moov.mg.

          Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet. Hvert semester har 15 ukeplaner, og arbeidsomfanget på hver plan skal være minst 90 minutter. Globalskolen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne typen undervisning. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på www.globalskolen.no

          Det er viktig at en setter seg inn i gjeldende lover før en ansetter hushjelp, barnehjelp, gartner, sikkerhetsvakt, sjåfør, kontormedarbeider etc. Arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter er regulert i lovverket ”Code de Travail”.

          En kan ansette folk på prøve i 3 måneder. Deretter kan en gi ytterliggere en prøveperiode på tre måneder. Etter to prøveperioder på inntil tre måneder hver, må en normalt enten avslutte arbeidsforholdet eller gi fast ansettelse. Det må alltid foreligge arbeidsavtale (contrat de travail).

 

          Følgende punkter skal være med i en arbeidsavtale:

• Navn på arbeidsgiver

• Arbeidsgivernummer i pensjonsfondet (CNaPS)

• Den ansattes fulle navn og personnummer

• Den ansattes registreringsnummer i pensjonsfondet (CNaPS)

• Arbeidssted og arbeidsoppgaver

• Antall arbeidstimer i uka (varierer alt etter stillingstype)

• Månedslønn (minst minimumslønn i henhold til SMIG, men gjerne mere)

• Kompensasjon ved arbeid om netter, på søndager og på offentlige fridager

• Ansiennitet (vanligvis lønnspålegg etter 2 år, 4 år, 6 år etc)

• Fratrekk av skatt

• Ferie (4 uker i året)

• Refusjon ved helsebehandling: Normalt 75%

• Oppsigelsestid: Minst 3 måneder med lønn (préavis)

 

          Arbeidstaker har rett på inntil 10 dager permisjon hvert år ved familiebegivenheter eller sykdom i nær familie. Videre har arbeidstaker rett til selv å bestemme når ½ av årets ferie skal avvikles. Pensjonsalder er normalt 60 år på Madagaskar.

          Det er anbefalt å gi skriftlige advarsler ved alvorlige tjenesteforsømmelser eller uakseptabel oppførsel (her kan en konferere med det lokale arbeidskontoret, ”Inspecteur de Travail »). Hvis det er gitt to skriftlige advarsler i henhold til loven og det på nytt skjer noe uakseptabelt (for eks at vaktmann sover på jobb), er det mulighet for å gå til oppsigelse. – Oppsigelser må alltid skje skriftlig og i nær forståelse med Inspecteur de travail.

          Hvis arbeidsgiver skal flytte ut av landet eller en skal avvikle en bedrift/et prosjekt, må en ta høyde for tre måneders oppsigelsestid. En må ikke overføre et privat arbeidsgiverforhold direkte til en kollega eller en etterfølger, - det tidligere arbeidsforholdet må avsluttes formelt i henhold til loven og et helt nytt arbeidsforhold avtales med ny arbeidsgiver.

          Det er mange på Madagaskar som blir lurt innen business og i forbindelse med eiendomskjøp. En må ikke være naiv eller ha hastverk. Før en realiserer nye forretningsavtaler eller kjøp av bolig/eiendommer, må nødvendige papirer være attestert og godkjent av de rette instanser. Av og til er det lang behandlingstid og flere godkjenningsnivåer. En kan få hjelp av en notarius eller et advokatfirma i denne typen prosesser.

          Det er vanlig at selskaper avtaler en bygsel (såkalt bail emphytéotique) for eiendommer eller landområder med tanke på jordbruk, fiskeoppdrett, hotelldrift, forretningsvirksomhet og industri. En kan i følge loven bygsle for en periode på 18 til 99 år.

          Utlendinger kan bare kjøpe eiendommer eller landområder i sitt eget navn hvis det er en viss størrelse på investeringen. En må da levere en skikkelig investeringsplan for sitt selskap, samtidig som en må dokumentere den juridiske status til selskapet og at en har minst 500.000 US dollar disponibelt til investeringen. Hvis prosjektet ikke blir realisert i henhold til avtaler innen rimelig tid, kan gassiske myndigheter gjøre om godkjenningen av det utenlandske eierskapet.

          Myndighetene har opprettet The Economic Development Board of Madagascar (EDBM). Dette serviceorganet bistår folk som ønsker å etablere private selskaper. EDBM reklamerer med at en er svært interessert i å komme i kontakt med utenlandske investorer. Dette regjeringsorganet kan gi informasjon om lover og rettigheter, gi råd i etableringen av et nytt selskap, bistå i forhold til søknadsprosesser og assistere i arbeidet med å få orden på oppholds- og arbeidstillatelser. EDBM har identifisert følgende satsingsområder: landbruksindustri, turisme, datakommunikasjon, energiproduksjon, infrastruktur og gruvedrift. Se www.edbm.gov.mg.

          Den som har planer om å starte et selskap på Madagaskar, kan ha glede av å lese i regjeringens investeringsguide. Her er det informasjon om gjeldende lovverk, skatter og avgifter. Det blir også gjort rede for ulike godkjenningsprosedyrer. Last ned dokumentet her: Investment guide.pdf

          Bilens sjåfør er juridisk ansvarlig når det skjer en ulykke på veien. Offentlige myndighetspersoner så vel som forskjellige ambassader anbefaler at en kjører rett videre til første politi- eller gendarmeripost hvis en har vært med å forårsake en ulykke, enten en er skyldig eller ikke. Særlig gjelder dette utenfor tettbebygde områder. Det er eksempler på at folk tar loven i sine egne hender, med til dels svært tragiske konsekvenser (lynsjing og lignende). En kan eventuelt ringe politi (17 eller 117) eller gendarmeri (19 eller 119). Når en har fått tak i politi eller gendarmer, kan en dra tilbake til ulykkesstedet.

          Hvis en hjelper folk med sykehusregninger, er det viktig å nedfelle skriftlig at dette ikke er relatert til skyldspørsmålet. Spørsmålet om juridisk skyld må overlates til politi, rettsvesen og forsikringsselskap.

 

          Det er svært viktig å opptre ryddig ved trafikkulykker. En må skille mellom ulykker en er direkte innblandet i og andre ulykker:

 

          1) Ulykker en kommer til:

- En kan gjerne hjelpe til, men en må passe på å ikke bli direkte involvert. Hjelp gjerne anonymt!

- Av og til kan det være aktuelt å kjøre skadede til sykehus.

 

   2) Hvis du selv er innblandet i en ulykke, må du gjøre følgende:

- Dokumentere hendelsene. Skrive ned kontaktinformasjon angående sjåfører og vitner. Notere bilnummer. Ta bilder og lage tegning.

- Hvis bilen ikke er kjørbar, må du sørge for vakthold om du må forlate åstedet.

- Ved personskade skal politiet alltid varsles.

          Norske borgere som oppholder seg på Madagaskar må selv sørge for å ha gyldig forsikring og tilstrekkelig med midler til å dekke uforutsette hendelser.

          Blir du rammet av sykdom under midlertidig opphold på Madagaskar, kan det være behov for hjelp fra generalkonsulatet. Før generalkonsulatet kontaktes i slike saker, bør du ha søkt hjelp hos forsikringsselskap eller turoperatør. I nødsituasjoner kan generalkonsulatet gi informasjon om lokale helsetilbud og bistå med å komme i kontakt med forsikringsselskap eller pårørende i Norge. Norske myndigheter dekker imidlertid ikke kostnader ved medisinsk behandling eller hjemtransport.

          Hvis det er snakk om innleggelse på sykehus, må man ha med følge. Sykepleierne har kun ansvar for det medisinske, og pårørende står selv for mat, stell osv. Det anbefales å ha minst 2 personer som kan rullere på å være hos pasienten. Viktig at disse medhjelperne behersker enten fransk eller gassisk.

          På de anbefalte sykehusene i Antananarivo (se egen oversikt i 3.7 ”Sykehus og leger”) trenger en ikke å ha med seg utstyr, bortsett fra myggnett. På mindre sykehus andre steder kan en trenge å ha med seg sengetøy, teppe, håndklær, vaskekluter, vaskebalje, hansker, bekken og myggnett.

Generalkonsulatet kan ikke garantere for hva slags behandling en får på ulike sykehus, helsestasjoner og legekontorer. Men for at en skal slippe å famle i blinde i kritiske situasjoner, har vi laget en liste over steder hvor en kan henvende seg:

 

Antananarivo

Polyclinic d’Ilafy. Det er landingsplass for helikopter her. Tlf (+261) 20 22 425 66 , (+261) 20 22 425 69, (+261) 20 22 425 73, (+261) 3311 073 91, (+261) 3207 243 28, e-mail: clinilafy@polyciliniqueilafy.com, site web www.polycliniqueilafy.com

Annexe Polyclinique Ilafy, Behoririka: tlf (+261) 20 22 603 63, (+261) 3311 45848, (+261) 3207 409 38. Øyeblikkelig hjelp, har ambulanse.

Clinique et Maternité des Sœurs Franciscaines, Ankadifotsy, tlf (+261) 20 22 23554, (+261) 20 22 695 20, (+261) 34 41 487 34, (+261) 3311 507 25

Ambohibao SALFA, Tlf (+261) 20 24 566 54, (+261) 20 24 566 56, (+261) 20 22 485 17. Direktør Rasolofomamonjy Feno tlf (+261) 33 14 062 09. Dr Ramahatafandry Mamison, tlf (+261) 20 24 566 47. Kirurg Rakotoniaina Ivon Ollivier tlf (+261) 020 22 286 52.

Centre Medico-Social, Dr Christophe Vanhecke. Dr Annaïg Marie Lise Randrianarison, Tlf (+261) 20 22 236 62. e-mail : cms@blueline.mg . Adresse: Villa Eliane Michel Rue Rabearivelo Antsahavola, Åpningstider : Mandag til torsdag : 7.30 til 12.30 og 14.00- 17.15. Fredag: 7.30 til 12.30 og 14.00 – 17.00

Institut Pasteur Madagascar, Ambatofotsikely, tlf (+261) 20 22 41272

Barnelege: Dr Lova Ravelomanana tlf (+261) 3240 111 57. Kan komme på hjemmebesøk. Dr Lova kan også treffes på e-mail: ravelomananal@yahoo.fr  Kan litt engelsk.

Allmenn praktiserende og ultralyd/gynekolog:  Dr Marcelle Herilala, tlf: (+261) 320774212, (+261) 3311 40958, e-mail: dr.mherilala@moov.mg. Snakker godt engelsk.

Kirurg: Dr Franck Randriamampianina (gassisk, engelsk og fransk). Tlf: (+261) 20 22 425 69/ 20 22 425 66/ 20 22 425 73/ (+261) 33 11 012 98/ (+261) 32 07 243 10

Ørespesialist: Dr Theodore Randrianarisoa: Tlf: (+261) 33 11 255 99, (+261) 34 11 25599, (+261) 33 50 034 30, e-mail: clin.audio@moov.mg

Hudspesialist: Dr Rakotomanga Patricia. Tlf: (+261) 32 07 705 86,

Gynekolog: Ravelosoa E. Ramilijaona, tlf (+261) 33 11 702 84, (+261) 20 24 240 41

Kardiolog: Dr Rabearivony Nirina, tlf (+261) 32 40 38740, (+251) 34 14 20140

Tannlege: Dr Hygin Randrianary, tlf (+261) 34 11 058 60, (+261) 33 11 058 60, e-mail hygin1@hotmail.com.

Tannlege: Dr Amine Mamonde, Ivandry, tlf (+261) 32 1142647, (+261) 20 22 424 34

 

 

Toamasina

Espace Médical tlf (+261) 20 53 315 66, (+261) 03402 08819, (+261) 03407 08823

Centre Médical Laperousse, Lot 5 Cité Laperousse, tlf (+261) 32 40 01962

Cabinet Médical SR, Beryl Rose, tlf (261) 33 11 67731, (+261) 34 11 67731

 

 

Fianarantsoa

Marie Stopes, Ampasambazaha, tlf (+261) 34 07 50038;

 

 

Ranomafana 

Förstehjelp: Centre ValBio

Tlf (+261)3413 358 71

E-mail : centrevalbio@gmail.com

 

 

Antsirabe

Allmennlege: Dr. Tahiry Andrampihantona, Maranatha Legesenter, tlf: (+261) 20 44 49651, (+261) 34 01 938 13. Har eget apotek og laboratorium.

Ultralyd-lege: Dr. Herilala (har kontor både i Tana og Antsirabe. Snakker godt engelsk), tlf. (+261) 32 07 742 12

Santé Plus: Dr Rakotoson Benjamina (+261) 32 02 458 58, (+261) 32 45 663 93 og (+261) 20 44 498 51. Klinikken er åpen 24 timer i døgnet.

Andranomadio Sykehus: tlf (+261) 20 44 481 08, Direktør og kirurg: Dr Harison Rasamimanana tlf (+261) 33 11 876 27, e-mail Theharison@moov.mg

 

 

Mahajanga

Antanimalandy SALFA (6 km fra sentrum på Antananarivo-veien). Direktør: Dr Francis tlf (+261) 33 5003439; (+261) 20 62 930 58 eller (+261) 20 62 933 30

Espace Medical, Mangarivotra, (+261) 20 62 248 21 og (+261) 34 02 172 26. Har sykebil, akuttmottak, operasjonssal, tannlege, lab, røntgen etc.

Allmennlege: Dr. Eliane Rafalimanana, tlf (+261) 20 62 90504 eller (+261) 032 04 09699

Allmennlege: Dr. Hortense Razanarison, tlf (+261) 32 0251487 eller (+261) 0340215459

Barnelege: Dr. Candide Horace, tlf (+261) 32 40 03378 eller (+261) 34 49 03378

 

 

Antsiranana (Diego-Suarez)

Centre de Diagnostic Médical Le Samaritain, Rue de la Fraternité, tlf (+261) 32 42 50799, (+261) 34 27 99711; e-mail lesamaritain_diego@yahoo.it

Espace Médical, tlf (+261) 34 05 09696 ; e-mail espamed.diego@yahoo.fr

 

 

Nosy Be

Centre Sanitario Santa Marie della Grazia, Androkaroka, tlf (+261) 34 86 92 555

Espace Médical, Androkaroka, tlf (+261) 34 05 43115, (+261) 32 04 43115 ; e-mail esmednosy@gmail.com

 

 

Toliara

Marie Stopes, Villa Ulla Tsimenatse, tlf (+261) 34 07 41088, (+261) 20 94 41088

Dispensaire SALFA Tanambao, tlf (+261) 20 94 41656. Direktør : Dr Emile Razafindraibe (+261) 32 04 17308 eller (+261) 34 67 982 86.

 

 

Faradofay

Centre Medical, Ampototra, tlf (+261) 34 20 00911

Hopitaly Loterana Manambaro, tlf (+261) 20 92 62002

 

 

Morondava

SALFA Betela, Direktør : Dr Victorine RAHARIVONIMALALA , tlf (+261) 32 41 964 03

(+261) 034 05 035 37

email : hopsalfamorondava@yahoo.fr

          Dersom ikke nødvendig medisinsk behandling kan skje på Madagaskar, skal evakuering vurderes i samarbeid med forsikringsselskap. Evakuering som dekkes av forsikringsselskap skjer med ordinært rutefly eller innleid fly, avhengig av alvorlighetsgrad. Det hender at fly blir rekvirert fra Sør-Afrika og at pasienter blir sendt til dette landet.

          Forsikringsselskapets lege skal ta kontakt med legen i det ruteflyselskapet som det er aktuelt å benytte. Flyselskapets lege må godkjenne evakueringen og eventuelt skrive en legeerklæring.

          Det må sjekkes om pasienten bruker spesielle medisiner før man evakuerer pasienten. En må eventuelt huske å ta med nok medisin til evakueringen. Husk også å ta med den malariaprofylakse pasienten bruker.

          Dersom pasienten trenger flere seter eller spesiell plass på flyet, må dette ordnes ved at den legen som konsulteres skriver en ”Attestation Médicale” og ”Attestation Observatoire”, hver i 3 eksemplarer. Det må også foreligge en godkjenning fra flyselskapets lege.

 

          Ting som må være med ved evakuering:

• Gyldig vaksinasjonskort

• Forsikringsbekreftelse

• Gyldig pass og visum

• Ekstra bandasje (hvis det trengs)

• Engangshansker, urinkateter og urinposer (i de tilfeller pasienten ikke kan bevege seg for å komme på toalettet).

• Nok medisin for reisen, dersom det blir forsinkelser.

 

 

          Når du har telefonisk kontakt med et forsikringsselskap, bør du huske følgende:

• Hvem du er.

• Hva som har skjedd.

• Hvor dette har skjedd.

• Navn på personen det gjelder.

• Policynummer på forsikringen.

• Telefonnummer til lege, eventuelt også flyselskapets lege

• Ditt eget telefonnummer.

 

 

Eventuell kontakt med legen til Air France:

         • Doktoren til Air France/Air Austral heter Dr. Fanja Rahaingoarison. Hun snakker godt engelsk.

         • Telefonnummeret til Dr. Fanja er: (+261) 3407 006 02.

         • Air France sitt kontor er i den lyseblå høyblokken på Ankorondrano, nær Jumbo Score. Tlf (+261) 20 23 23 023

 

 

Selskap som kan evakuere innen Madagaskar:

 

MAF

Fax: (+261) 20/ 22 45 322

Mobil: (+261) 33 11 65 605, (+261) 33 11 030 38; (+261) 32 11 030 40;

E-post: mafm-ops@iris.mg

 

Aero Marine

Mobil: (+261) 33 11 44444, (+261) 32 11 44444; (+261) 3311 870 70

Fax: (+261) 20 22 580 26

Directeur Commercial (+261) 3211 444 45

E-mail: aeromarine.com@gmail.com

Fly som kan evakuere pasient innen Madagaskar og til la Reunion, men ikke til Sør-Afrika .

 

Helimission

Telefon: (+261) 20 24 750 78, (+261) 20 24 280 02, (+261) 3211 771 45, (+261) 32 11 771 41 og (+261) 32 11 771 43

E-post: hmflightopsmada@gmail.com / hmofficemada@gmail.com

 

Madagascar Helicopter

Monsieur Bertrand Beaujoin

Telefon: (+261)32 07 427 50

Nyttige telefoner i krisesituasjoner: Politi - 17 eller 117 fra mobiltelefon. Gendarmeri - 19 eller 119 fra mobiltelefon. Brannvesen - 18 eller 118 fra mobiltelefon.

 

Politistasjoner:

Antananarivo

Commissariat Central

(+261) 20 22 227 35; (+261) 20 22 227 36

(+261) 20 22 357 09; (+261) 20 22 357 10;   (+261) 20 22 281 70; (+261) 34 05 998 38

Commissaire Central (+261) 34 05 998 85

Groupe d’Intervention Rapide (GIR) (+261)34 05 517 22

6ème Arrondissement (Antehiroka) (+261) 34 05 998 38

Antsirabe

Commissaire central Alain Rafalimanana (+261) 34 05 531 11

Commissaire de brigade de Sécurité Talily (+261) 34 05 998 50

Unité d’Intervention Rapide (UIR) (+261) 32 71 747 52

Antsiranana

(+261) 034 05 998 59 

Fianarantsoa

Commissaire Centrale(+261) 34 05 998 71

Police secours (+261) 34 93 146 26; (+261) 20 75 943 75

Mahajanga

(+261) 034 05 998 66

Morondava

(+261) 34 40 419 64 ;

Voiture de Patrouille (+261) 34 40 419 47

Brigade Régionale (+261) 34 05 419 63

Toamasina

Commissaire Centrale (+261) 34 05 998 54

Telma 112 ; Airtel 017

Unité d’intervention Rapide (UIR) (+261) 33 32 170 04

Toliara

(+261) 034 05 998 78

Faradofay

(Fort-Dauphin)

(+261) 034 05 529 46; (+261) 020 92 210 84

CORBI

Mme Ravokatra Didi (+261) 03204 098 23; (+261) 34 41 398 34; (+261) 20 22 638 26

Stedsadresse : 98 , rue Rainandriamampandry, Faravohitra Antananarivo

E-mail : pfcorbi@hotmail.com

Byrået kan frakte døde fra utkantene. De ansatte kan fransk.

Fara-Veloma 

Mr Rafelimanana Eloi,

Stedsadresse  Lot IVB 90 Bis, Rue Razafindrakoto Eloi, Andravohangy, Antanananarivo 101, tlf: (+261) 33 11 075 85, (+261) 34 61 339 59, (+261) 33 37 33 959

E-mail: faraveloma@blueline.mg.

Byrået kan frakte døde fra utkantene. De ansatte snakker fransk.

 

Agence de Funérailles de Madagascar

Mr Jean Michel Perrella, 

Stedsadresse : 64 rue Ratsimilaho,Antananarivo 101

Tlf : (+261) 20 22 225 24, (+261) 32 02 015 19,

Madame Anita Perella: (+261) 32 26 154 96

E-mail: funeralperrella@hotmail.fr.

Byrået kan frakte døde fra utkantene. Byrået har folk som snakker både fransk og engelsk.

 

Følgende liste er laget for nordmenn som trenger juridisk og rettslig assistanse på Madagaskar. Generalkonsulatet kan ikke ta noe juridisk ansvar i rettsprosesser. Vår hensikt med å presentere en liste over advokater, er å bidra med informasjon som kan gjøre det enklere å ta beslutninger, men denne listen skal ikke betraktes som anbefalinger.

 

ANTANANARIVO

 ADVOKAT

ADRESSE-TELEFON

E-MAIL

SPRÅK

ERFARING OG KOMPETANSE

Advokat Harotsilavo RAKOTOSON

 

SMR & HR SA Law office

Trano Fitaratra, 2e Etage, Ankorondrano ANTANANARIVO 101

Tlf: +261 (0) 32 048 07 39 /

+261 (0) 34 63 160 01

E-mail: harotsilavo.rakotoson@gmail.com  harotsilavo.rakotoson@smrhr.mg

 

Engelsk

Fransk

 

- Har personer som snakker engelsk

- Medlem av Den gassiske advokatforening

- Kan gi all juridisk bistand, inklusiv

  innen strafferett  og økonomiske rettsspørsmål

- Har representert nordmenn

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har ikke internasjonale kontorer

 

Advokat Solo Ratrimoarivony

 

SMR & HR SA Law office - 2ème étage Immeuble Fitaratra Ankorondrano – 101 ANTANANARIVO

solo.ratrimoarivony@smrhr.mg

+261 (0) 33 12 200 97

 

Engelsk

Fransk

- Har personer som snakker engelsk

- Medlem av Den gassiske advokatforening

- Gir ordinær juridisk bistand,

- Har representert nordmenn

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har ikke internasjonale kontorer

Advokat GLASS Richard

John W Fooks & Co.

Immeuble Assist, 1er étage - Ivandry

ANTANANARIVO 101

Email: madagascar@jwflegal.com/richard@jwflegal.com

Website: http://www.jwflegal.com/

Tlf: +261 (0) 20 22 432 47

Fax: +261 (0) 20 22 432 48

Engelsk

Fransk

 

- Har personer som snakker engelsk

- Internasjonalt medlem av Bowman Gilfillan

  Africa Group

- Spesialisert seg i økonomiske rettsspørsmål

- Har erfaring med å assistere utlendinger

- Kan gi juridisk bistand

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har internasjonale kontorer

 

Advokat Sahondra RABENARIVO

 

Madagascar Law Offices

Immeuble Métaplasco – 3ème étage

Route des Hydrocarbures - Ankorondrano

ANTANANARIVO 101

Tlf:  +261 (0) 32 07 005 56

Fax: +261 (0) 20 22 200 57

E-mail: sahondra@madalaw.com

 

Engelsk

Fransk

 

- Har personer som snakker engelsk

- Medlem av Den gassiske advokatforening

- Spesialisert seg i økonomiske og

  konstitusjonelle lovspørsmål

- Har erfaring med å assistere engelsktalende

- Gir ordinær juridisk bistand

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har ikke internasjonale kontorer

 

Advokat Jacques RAKOTOMALALA

 

Immeuble Vitasoa – 1er étage

6, rue Indira Gandhi – Tsaralalana

ANTANANARIVO 101

Tlf: +261 (0) 20 22 244 03/ +261 (0) 33 11 244 03

Fax: +261 (0) 20 22 237 35

E-mail : rakotomalala@gmail.com

 

Engelsk

Fransk

 

- Har personer som snakker engelsk

- Medlem av Den gassiske advokatforening

- Spesialisert seg i sivile og

  økonomisk rettsspørsmål

- Har erfaring med å representere utlendinger

- Gir ordinær juridisk bistand

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har ikke internasjonale kontorer

 

Advokat André RANDRANTO

 

VP26 Ter OP Près Villa Berlin

Ambohimiandr&

ANTANANARIVO 101

Tlf:  +261 (0) 32 07 115 52

+261 (0) 33 07 115 52 / +261 (0) 22 218 52

 E-mail: a.randranto@blueline.mg /

            and_randranto@yahoo.fr 

Engelsk

Fransk

- Har personer som snakker engelsk

- Medlem av Den gassiske advokatforening

- Spesialisert seg i familierett,

  økonomiske rettsspørsmål og arbeidsrett

- Har erfaring med å representere utlendinger

- Gir ordinær juridisk bistand

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har ikke internasjonale kontorer

 

Advokat Louis SAGOT

 

Immeuble Mami

9, rue Rabezavana - Soarano

ANTANANARIVO 101

Tlf: +261 (0) 20 22 207 12 

+261 (0)34  22 207 12

E-mail: samam@moov.mg

 

Engelsk

Fransk

- Har personer som snakker engelsk

- Spesialisert seg på utvisningssaker

- Har erfaring med å representere utlendinger

- Gir ordinær juridisk bistand

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har ikke internasjonale kontorer

 

 

FIANARANTSOA

 ADVOKAT

ADRESSE-TELEFON

E-MAIL

SPRÅK

ERFARING OG KOMPETANSE

Advokat Lalaohantasoa Fleur RAKOTONIRAINY

 

Immeuble Oliveraie 1ère étage,

Zorozoroana

FIANARANTSOA

Tlf :  +261 (0) 32 02 074 56 / +261 (0) 3446 228 34

E-mail : oliveraie.7h@gmail.com

 

Fransk

Engelsk

Spansk

- Har personer som snakker engelsk

- Medlem av Den gassiske advokatforening

- Spesialisert seg i familierett

- Har erfaring med å assistere engelsktalende

- Gir ordinær juridisk bistand

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har ikke internasjonale kontorer

 

 MAHAJANGA

 ADVOKAT

ADRESSE-TELEFON

E-MAIL

SPRÅK

ERFARING OG KOMPETANSE

Advokat Harotsilavo RAKOTOSON

 

Mahajanga kontor

MAHAJANGA

Tlf: +261 (0) 32 048 07 39

E-mail: harotsilavo.rakotoson@gmail.com

 

Engelsk

Fransk

- Har personer som snakker engelsk

- Medlem av Den gassiske advokatforening

- Gir all typer juridisk bistand

- Har erfaring med å assistere engelsktalende

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har ikke internasjonale kontorer

 

Advokat Michel DUCAUD & Advokat Pascalette MAHATEZA 

 

Rue Sylvain Roux

B.P. 24

401 MAHAJANGA

Tlf: +261 (0) 33 11 234 92/

      +261 (0) 20 62 220 54 /

      +261 (0) 32 07 933 53 /

      + 261 (0)34 10 440 75

Fax: +261 (0) 20 62 294 80

email: ianakafy@yahoo.fr

 

Fransk

Noe engelsk

- Medlem av Den gassiske advokatforening

- Gir alle typer juridisk bistand

- Har erfaring med å assistere engelsktalende

- Gir ordinær juridisk bistand

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har ikke internasjonale kontorer

 

 

 TOAMASINA

 ADVOKAT

ADRESSE-TELEFON

E-MAIL

SPRÅK

ERFARING OG KOMPETANSE

Advokat Jean RAKOTONOMENJANAHARY

 

9 bis Rue de Lattre de Tassigny,

BP 49 Tamatave

Tlf: + 261 (0) 32 07 038 78 E-mail: rakotonomenjanaharyjean@yahoo.com

 

Fransk

Engelsk

- Medlem av Den gassiske advokatforening

- Spesialisert seg i familierett og maritim lovgivning

- Har erfaring med å assistere engelsktalende

- Gir ordinær juridisk bistand

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har ikke internasjonale kontorer

 

 

 

TOLIARY

 Advokat Bien Aime Nambinintsoa Andrianarison

Lot 40 E 001 ,TSF Nord

TOLIARA 601

Tlf: +261 (0) 32 02 605 76 / +261 (0) 34 41 794 62

+261 (0) 33 12 312 19

 

Fransk

Noe engelsk

- Har personer som snakker engelsk

- Medlem av Den gassiske advokatforening

- Spesialisert seg i familierett ag

  økonomiske rettsspørsmål

- Har erfaring med å representere utlendinger

- Gir ordinær juridisk bistand

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har ikke internasjonale kontorer

 

 

 

ANTSIRABE

 ADVOKAT

ADRESSE-TELEFON

E-MAIL

SPRÅK

ERFARING OG KOMPETANSE

Advokat Yves Ratrimoarivony

Lot 0512-B-355

Soamalaza Tsarasaotra - Route d’Ambositra

B.P. 251 - ANTSIRABE

Tlf: +261 (0) 20 44 050 26 / +261 (0) 32 02 284 76

E-mail: raty@moov.mg

Fransk

Noe engelsk

- Medlem av Den gassiske advokatforening

- Spesialisert seg i økonomiske rettsspørsmål

- Har erfaring med å assistere engelsktalende

- Gir ordinær juridisk bistand

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har ikke internasjonale kontorer

 

 

 

FARADOFAY

 ADVOKAT

ADRESSE-TELEFON

E-MAIL

SPRÅK

ERFARING OG KOMPETANSE

Advokat Laurent RAZIMAHATRATRA

 

Cabinet Avocat

Isokaka

FARADOFAY

Tlf: +261 (0) 33 14 284 00 / 

 

Fransk

Noe engelsk

- Medlem av Den gassiske advokatforening

- Gir bistand i alle typer juridiske spørsmål

- Har erfaring med å representere utlendinger

- Kan ikke utføre pro bono-arbeid

- Kan gi assistanse over hele landet

- Har ikke internasjonale kontorer